Combinats SCoopC ofereix dos formes de pagament:

  • Forma de pagament 30% i 70%: En el moment de realitzar la reserva es fa un pagament del 30% de l’import total del servei, com a paga i senyal.

    Cinc dies abans de l’inici de l’activitat, rebrà un e-mail on se li indicarà la quantitat restant, i tindrà un termini de 3 dies per realitzar aquest segon pagament.

    En el cas de no rebre aquest segon pagament s’entendrà que renuncia a la reserva i quedarà anul·lada.
  • Forma de pago 100%: Al moment de realitzar la reserva s’efectuarà el pagament del 100% del import total del servei.

CONDICIONS GENERALS DE RESERVA 2020

Les presents Condicions Generals de Reserva són aplicables a totes les inscripcions a l’Acadèmia d’Artistes, per a infants i adolescents de 10 a 16 anys.

La plaça no quedarà reservada fins que no es rebi l’import del dipòsit a la data senyalada.

En cas d’ANUL·LACIÓ TOTAL O PARCIAL de l’estada per part del client, la bestreta (30%) no serà retornada.

El client contractant es compromet a respectar les normatives de règim intern marcades per Combinats SCoopC i la Cooperativa Obrera Tarraconense.

En cas de malaltia o accident, els serveis mèdics i les medicines aniran a càrrec del client.

Els únics usuaris que poden utilitzar el centre i les seves instal·lacions són els titulars de la reserva i segons el servei contractat.

El preu inclou: Serveis inclosos en el programa reservat, assegurances de responsabilitat civil i obligatòries.

El preu no inclou: Qualsevol servei no indicat en el programa i transport d’anada i tornada al centre .

CONDICIONS RESERVES DE COLÒNIES D’ESTIU D’INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL

L’import restant de l’estada s’haurà d’abonar 3 dies abans d’iniciar l’activitat.

Anul·lacions totals: Si es produeixen el dia abans de l’arrencada de l’activitat o la no presentació a la centre de l’activitat suposarà el 100% de despesa per la plaça no ocupada.

Anul·lació parcial o baixa de places suposarà; Si l’avís de baixa de places es produeix 2 dies abans d’entrar al centre la despesa serà d’un 75%, si es produeix entre els 3 i 10 dies abans la despesa serà d’un 50% i entre els 11 i 15 dies abans serà d’un 25%. Un cop començada la setmana d’activitat, la interrupció o abandonament d’aquesta no donarà dret a cap devolució.

Published on :Posted on