A Combinats SCoopC seguim els criteris generals per a l’organització i desenvolupament de les activitats de lleure establerts per la Generalitat de Catalunya, en el context d’excepcionalitat derivats de la pandèmia del Covid-19 i a través del web www.estiuamblleure.cat

A més a més, dissenyem expressament els nostres propis protocols interns, per anar encara un pas més enllà en el bon funcionament i la seguretat sanitària de les activitats de lleure:

Presa de temperatura i comprovació de símptomes un cop al dia a tots els nens i personal de la casa

Grups de convivència 10 nens i 1 monitor. Aplicació de la recomanació dels grups bombolla,

Gel desinfectan a disposicó en entrades, sortides i a l’aula.

Rentat de mans amb cura a l’entrada, abans i després de cada activitat i a la sortida

Entrades i sortides escalonades el moment d’arribada i benvinguda. Grups de 10 nens.

Protocols per a la neteja i desinfecció diària de tots els espais.

Treball emocional i aprenentatge de noves rutines en positiu.

Comunicació directa amb les autoritats sanitàries i les autoritats competents per actualitzar protocols i mesures-.

Formacions específiques en protocols de seguretat i higiene a tot el personal participant en les activitats,

Ventilació dels espais comuns 3 cops al dia.

Organització i delimitació d’espais i circuits de pas per fluxos de màxim 30 persones.

Una persona responsable de Salut i Higiene cada 30 nens per vetllar per la implementació i seguiment dels protocols.

Protocols en seguretat i higiene per a cada activitat.

REQUISITS SANITARI PER A INFANTS

1 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós

2No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

3Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). Requisit per a la inscripció..

4En nens o nenes amb malalties greus de base caldrà valorar de manera individual la idoneïtat de participar en les activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.

Published on :Posted on